Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Bart Deraedt kan u hier downloaden.

Artikel 1 Ondernemingsgegevens

Bart Deraedt, eenmanszaak, gevestigd te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 7
Telefoonnummer: 0496/305.608
Mail: deraedtbart@skynet.be  BTW-identificatienummer:   BE 0680.390.266

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met Bart Deraedt, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking in de schriftelijke verkoopovereenkomst. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Bart Deraedt behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten. De voorwaarden zijn van toepassing op het ogenblik dat zij minstens eenmaal ter kennis zijn gebracht van de klant.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de verkoopovereenkomst

De offertes van Bart Deraedt zijn vrijblijvend en één maand geldig, behoudens anders vermeld. Offertes worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de klant en zijn steeds voor wijziging vatbaar. Ramingen en schattingen zijn nooit bindend. De eventuele bijhorende schetsen en tekeningen bij de offertes zijn louter indicatief maar niet bindend en deze blijven eigendom van Bart Deraedt. Overhandigde stalen van de te gebruiken materialen zijn slechts ter aanduiding en kunnen kleurafwijkingen vertonen ten opzichte van de geleverde materialen. Tussen Bart Deraedt en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte of schriftelijke overeenkomst door de klant en door een bevoegde vertegenwoordiger van Bart Deraedt. De BTW is nooit in de prijs inbegrepen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. Meerwerken worden pas uitgevoerd na de bevestiging van de opdracht door de klant en als de betreffende (eenheids)prijs overeengekomen is.

Artikel 4. Bestellingen

Indien de klant een geplaatste bestelling  annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn, met een minimum van 150 €, en dit onverminderd het recht van Bart Deraedt om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de klant integraal vergoed worden. Eenmaal de goederen op eigen wagens van de klant geladen zijn bij afhaling of geleverd en gelost zijn door Bart Deraedt op de overeengekomen plaats van levering kan geen klacht meer geformuleerd worden omtrent de hoeveelheid en gaafheid van de goederen en wordt verondersteld dat de klant de goederen heeft aanvaard.

Artikel 5. Transport en levering

De levering van goederen zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bart Deraedt heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Bart Deraedt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Bart Deraedt neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, interesten of weigering de goederen in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst. Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. Indien de werf waar de levering dient te gebeuren, niet of moeilijk bereikbaar is met een vrachtwagen zal het lossen geschieden daar waar het meest geschikt wordt geacht, gegeven de omstandigheden. Indien het terrein eventueel berijdbaar dient te worden gemaakt, zijn de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de klant. De goederen reizen altijd op risico van de klant, zelfs als gebruik wordt gemaakt van wagens van Bart Deraedt of indien Bart Deraedt de kosten voor de verzending of het vervoer doet. De klant staat in voor het lossen of het afladen en draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid, zelfs in het geval het lossen of afladen gebeurt met materiaal van Bart Deraedt. In het kader van een verkoop buiten België (export) zijn de Incoterms 2010 nr. 715, of aan eender welke versie die van kracht is op de dag van de bestelling van toepassing, indien een bepaalde aangelegenheid nog niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld. In elk geval gaat het risico op verlies van of schade aan het materiaal over op de eerste transporteur bij overdracht, ongeacht de keuze van de Incoterm bij de verkoop. In geval bij levering rechtsgeldig bevestigd en geconstateerd wordt dat er materiaal ontbreekt of beschadigd is, moet de klant dit duidelijk vermelden op het transportdocument en onmiddellijk een brief met voorbehoud richten aan de transporteur. In het kader van een verkoop met installatie ter plaatse, wordt de levering beschouwd als uitgevoerd bij de geldige handtekening, met of zonder voorbehoud, van het proces-verbaal voor ontvangst of bij het eerste gebruik van het geleverde materiaal door de klant.

Artikel 6. Uitvoering van werken

Indien contractueel voorzien is dat Bart Deraedt de goederen plaatst of werken dient uit te voeren, dient de klant in te staan voor de nodige vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de plaatsing van de werken. Bart Deraedt dient hiertoe geen bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen. Zo dient de klant behoudens andersluidend beding o.m. te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen, de werf toegankelijk te maken en van de nodige bebakening te voorzien (desnoods via de bevoegde overheden), elektriciteit en water op de werf voorzien en Bart Deraedt te vrijwaren voor elke mogelijke vordering uit hoofde van burenhinder. Wanneer voertuigen van Bart Deraedt ingevolge in- en uitrijden van werven de straat bevuilen, dient de klant ervoor te zorgen dat de straat per kerende schoongemaakt wordt teneinde ongevallen te vermijden. Indien voor leveringen of werken materiaal op privéterrein moet gebracht worden, dient de klant vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks of putten, privéwoningen…Bart Deraedt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door klanten aan hem toevertrouwde voorwerpen. De klant dient Bart Deraedt echter wel te voorzien van alle noodzakelijke info betreffende deze voorwerpen. Eventuele schadevergoedingen, herstelmaatregelen, kosten, boetes… die voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel vallen integraal ten laste van de klant. De aan Bart Deraedt aangerekende stortingskosten, milieuheffingen en provisies op gemeentebelastingen zullen eveneens aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Factuur- en betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt, integraal en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. In geval van staking van betaling om welke reden dan ook behoudt Bart Deraedt zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan of verdere leveringen stop te zetten of om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bart Deraedt.  Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Bart Deraedt, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. Gedeeltelijke facturatie kan worden opgemaakt naargelang de levering der goederen of vordering der werken.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van goederen zal pas overgaan op de klant na de volledige voldoening van al hetgeen de klant aan Bart Deraedt verschuldigd is, m.i.v. de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van Bart Deraedt. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

Artikel 9. Overmacht

Bart Deraedt is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Bart Deraedt, hetzij zijn leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen, brand in de werkhuizen van Bart Deraedt, vorst, epidemieën, staat van oorlog en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Bart Deraedt, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Bart Deraedt behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de kostprijs. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Bart Deraedt. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 11. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer goederen worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Bart Deraedt. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. Bart Deraedt zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Bart Deraedt. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

Artikel 12. Gebreken en klachtindiening

De waarborg van Bart Deraedt beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Bart Deraedt wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand die niet voortvloeit uit opzet of grove fout. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Bart Deraedt toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant, het verwerken ervan, al dan niet gedeeltelijk, evenals de ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Bart Deraedt verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. In geval de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zouden zijn, zal de voorlopige oplevering als startdatum gelden voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel. Indien verborgen gebreken of schade bij niet-conforme levering zouden worden vastgesteld, zal Bart Deraedt kosteloos materiaal (dat overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen) ter beschikking stellen om het gebrek of de schade te verhelpen maar kan hij nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige andere schadevergoeding zoals kosten voor herplaatsing of afbraak, vertragingskosten of eender welke kosten dan ook. Enige aansprakelijkheid van Bart Deraedt voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten. Indien de te vervangen goederen worden geleverd met hetzelfde nummer en van hetzelfde type, dan moet de klant de vervanging aanvaarden, zelfs indien er eventuele verschillen in kleur en afmetingen optreden. De vervangen goederen worden eigendom van Bart Deraedt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen is de rechtbank in Kortrijk bevoegd.