Privacyverklaring

De privacyverklaring van Bart Deraedt kan u hier downloaden.

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Bart Deraedt, wordt verwezen naar Bart Deraedt, eenmanszaak, zelfstandig handel drijvend, gevestigd te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 7 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk BE 0680.390.266.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Bart Deraedt, vertrouwt u hem uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Bart Deraedt verzamelt, waarom Bart Deraedt deze verzamelt en wat Bart Deraedt hiermee doet. Hierbij wil Bart Deraedt er u tevens op wijzen dat hij steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover hij beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens Bart Deraedt verzamelt.
 • hoe Bart Deraedt die gegevens gebruikt.
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

1. Welke gegevens verzamelt Bart Deraedt?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer,…) die Bart Deraedt nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op hem beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Bart Deraedt dient u hem vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Bart Deraedt.

Bart Deraedt verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt Bart Deraedt deze gegevens?

Bart Deraedt hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die hij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Bart Deraedt gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u hem om tussenkomst verzocht.

Bart Deraedt vraagt u om toestemming voordat hij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Bart Deraedt uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn dienstverlening.

Bart Deraedt verwerkt uw persoonlijke gegevens op zijn servers. Bart Deraedt kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Bart Deraedt deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Bart Deraedt, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

Bart Deraedt kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Bart Deraedt wanneer u hem toestemming heeft gegeven dit te doen.

 • Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Bart Deraedt wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen.
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
 • Om juridische redenen

Bart Deraedt deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Bart Deraedt als hij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van Bart Deraedt, zijn cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Bart Deraedt betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij zijn cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Bart Deraedt doet zijn uiterste best om zichzelf en zijn cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Bart Deraedt evalueert periodiek en systematisch zijn handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • Bart Deraedt beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van zijn medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Bart Deraedt te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Bart Deraedt duidelijk te zijn over de gegevens die hij verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Bart Deraedt onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in  te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Bart Deraedt proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij hij die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Bart Deraedt u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij uw verzoek kan verwerken.

Bart Deraedt kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Bart Deraedt streeft ernaar zijn databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Bart Deraedt, nadat uw gegevens uit zijn databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Bart Deraedt.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Bart Deraedt controleert regelmatig of hij voldoet aan zijn eigen privacyverklaring. Wanneer Bart Deraedt formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bart Deraedt zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.